برگزاری جلسه شورای طرح و بودجه دانشگاه با حضور رئیس هیات امنا دانشگاه، رئیس دانشگاه، معاونین و مدیران اجرایی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، صبح روز یکشنبه مورخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۲، جلسه شورای طرح و بودجه دانشگاه با حضور دکتر علی محمد نوریان رئیس هیات امنا دانشگاه، دکتر حسین رنجبر رئیس دانشگاه، معاونین و مدیران اجرایی دانشگاه در دفتر ریاست برگزار گردید و موضوعات زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

  • گزارش عملکرد بودجه شش ماهه اول سال مالی (شهریور تا اسفند ۱۴۰۲).
  • بررسی مشوق های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه.
  • بررسی افزایش حق مدیریت، مدیران گروه های آموزشی.
  • بررسی اختیارات رئیس دانشگاه در خصوص جذب مدرس با قرارداد آموزشی.
  • بررسی افزایش حق التدریس.
  • درآمدزایی غیرشهریه ای از طریق برگزاری کنفرانس های داخلی و خارجی
  • برگزاری دوره های نظام مهندسی و استفاده از آزمایشگاه های موجود و …