برگزاری آزمون های ورود به حرفه مهندسان، کاردان های فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی، در دانشگاه شمال

دانشگاه شمال در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ ۱۷ و ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۲، بار دیگر میزبان مهندسان، کاردان های فنی ساختمان و معماران، جهت شرکت در آزمون های ورود به حرفه مهندسان، کاردان های فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی بوده است.

این آزمونها در دو نوبت صبح و عصر، برای تعداد بیش از هزار و ششصد و پنجاه نفر در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شمال برگزار گردید.