براساس مصوبه شورای پیشگیری از جرم و حفظ حقوق بیت المال شهرستان آمل، نخستین جلسه هیات اندیشه ورز جهت پیشگیری از وقوع جرائم و حفظ حقوق بیت المال در دانشگاه شمال برگزار گردید


به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، جلسه هیات اندیشه ورز جهت پیشگیری از وقوع جرائم و حفظ حقوق بیت المال در روز شنبه مورخ ۲ تیرماه ۱۴۰۳ با حضور ریاست، معاونان و اعضای هیات علمی گروه حقوق دانشگاه شمال و نمایندگان دانشگاه های شهرستان آمل در دفتر جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

براساس یکی از مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرائم و حفظ حقوق بیت المال شهرستان آمل که در خردادماه سال جاری برگزار شد، مقرر گردید تا “هیاتی موسوم به اندیشه روزان پیشگیری از جرم و حفظ حقوق بیت المال”، مرکب از نمایندگان دانشگاه‌های شهرستان آمل تشکیل و دبیرخانه آن در دانشگاه شمال مستقر گردد. با تشکیل جلسات منظم در مورد موضوع پیشگیری از جرم، بحث‌ و بررسی و راهکارهای مناسب علمی به دادستانی آمل گزارش ارائه دهند.
بر همین اساس نخستین جلسه با حضور نمایندگان دانشگاه ها تشکیل شده است. در آغاز این جلسه دکتر حسین رنجبر ریاست دانشگاه شمال، ضمن تمجید از شورای پیشگیری از جرم و اعتقاد دادستان محترم، بر «اصل برتری پیشگیری»، به تشریح انواع پیشگیری کنشی و واکنشی، اولیه و ثانویه پرداخته و عنوان داشتند که جرایم باید شناسایی و سپس چاره جویی شوند. در ادامه ایشان به برخی مصادیق جرایم ناظر بر حقوق عامه اشاره کردند از قبیل: جرایم مرتبط با بهداشت عمومی حفظ محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی و … که مستلزم پیشگیریهای خاص در این زمینه هستند‌.
پس از ایشان بترتیب اعضای حاضر نقطه نظرات خود را پیرامون موضوع پیشگیری از جرم در حوزه حقوق عامه، مطرح کرده اند که در نهایت مقرر شد، در جلسات آینده موضوعات به تدریج بحث و بررسی و ارائه طریق بر مبنای سیاستهای پیشگیرانه به عمل آید.