(۱۴ کرسی دانشجویی + ریاست دانشگاه)

شورای مشاورین دانشجوئی رئیس دانشگاه شمال برای ۱۴ گروه آموزشی دانشگاه تشکیل می گردد