کنفرانس علوم ورزشی و یافته های کاربردی در دانشگاه شمال با حضور مهمانان داخلی و خارجی در تاریخ ٢٠ تیرماه برگزار گردید

کنفرانس علوم ورزشی و یافته های کاربردی در دانشگاه شمال با حضور مهمانان داخلی و خارجی در تاریخ ٢٠ تیرماه برگزار گردید. در این کنفرانس مقالاتی از حوزه های مختلف علوم ورزشی از جمله فیزیولوژی ورزشی، مدیریت ورزشی، آسیب شناسی ورزشی و سایر حوزه های مرتبط ارائه گردید.

در ادامه تصاویر منتخبی از کنفرانس