برگزاری دومین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه (دوره جدید) با حضور ریاست دانشگاه و اعضای شورا

دومین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه (دوره جدید) با حضور ریاست دانشگاه و اعضای شورا، روز شنبه مورخ ۶ آبانماه ۱۴۰۲ در دفتر معاونت اداری و مالی برگزار گردید.

نخست دکتر حسین رنجبر ریاست دانشگاه، در خصوص بروکراسی اداری که یکی از دغدغه های ایشان می باشد بیاناتی را فرمودند و دستور رفع سریع موانع موجود، جهت سهولت انجام امورات اداری را صادر نمودند.
سپس موضوعات اداری و مالی دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.