چارت واحدهای درسی به تفکیک رشته های تحصیلی

دانشکده فنی و مهندسیدانلود فایل چارت واحدهای درسی
رشته تحصیلیمهندسی شیمی
رشته تحصیلیطراحی صنعتی
رشته تحصیلیمهندسی نقشه برداری
رشته تحصیلیمهندسی شهرسازی
رشته تحصیلیمعماری داخلی
رشته تحصیلیمهندسی معماری
رشته تحصیلیکارشناسی ناپیوسته معماری
رشته تحصیلیمهندسی پزشکی
رشته تحصیلیكارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
رشته تحصیلیمهندسی عمران
رشته تحصیلیكارشناسی ناپيوسته مهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار
رشته تحصیلیمهندسی کامپیوتر - نرم افزار
رشته تحصیلیمهندسی برق
رشته تحصیلیکارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
رشته تحصیلیکارشناسی ناپیوسته مهندسی نکنولوژی برق قدرت
رشته تحصیلیعلوم و مهندسی محیط زیست
رشته تحصیلیمهندسی صنایع
رشته تحصیلیمهندسی مکانیک

دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانلود فایل چارت واحدهای درسی
رشته تحصیلیکاردانی پیوسته حسابداری
رشته تحصیلیکاردانی ناپیوسته حسابداری
رشته تحصیلیکارشناسی حسابداری
رشته تحصیلیکارشناسی ناپیوسته حسابداری
رشته تحصیلیمدیریت امور بانکی
رشته تحصیلیمدیریت بازرگانی
رشته تحصیلیمدیریت مالی
رشته تحصیلیمدیریت صنعتی
رشته تحصیلیمدیریت دولتی
رشته تحصیلیعلوم قضایی
رشته تحصیلیحقوق
رشته تحصیلیروانشناسی
رشته تحصیلیگردشگری

دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنیدانلود فایل چارت واحدهای درسی
رشته تحصیلیکاردانی پیوسته تربیت بدنی
رشته تحصیلیکارشناسی پیوسته علوم ورزشی
رشته تحصیلیکارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی-مدیریت وبرنامه ریزی