معرفی

نشریات دانشگاه

فصلنامه یافته هاى نوین در علوم ورزشى

عنوان انگلیسى:
Quarterly Journal of Novel Findings in Sport Sciences

مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا اسماعیل زاده طلوعى

زبان مجله: فارسى با چکیده بلند انگلیسى

نظام ارجاع:
APA

صاحب امتیاز:
دانشگاه شمال آمل

سردبیر:
دکتر سید محمد حسین رضوى

مجله روش ها و فن آورى هاى نوین در مهندسى عمران

عنوان انگلیسی:
The Journal of New Methods and Technologies in Civil Engineering

مدیر مسئول:
دکتر سید محمد سیدپور

زبان مجله:
فارسى با چکیده انگلیسی

روش ارجاع منابع:
روش عددى (Numbering)

صاحب امتیاز:
دانشگاه شمال آمل

سردبیر:
دکتر مرتضى نقى پور

مجله یافته های نوین حقوق و جرم شناسی

عنوان انگلیسى:
Novel Findings of law and criminology

مدیرمسئول:
دکتر حسین رنجبر

زبان مجله :
فارسى با چکیده بلند انگلیسی

روش ارجاع منابع:
APA

صاحب امتیاز: دانشگاه شمال آمل

سردبیر: دکتر محمد علی اردبیلی

مجله بررسی های حسابداری و مدیریت

عنوان انگلیسى: Accounting and Management Review

مدیرمسئول:
سعید امامقلی زاده

زبان مجله :
فارسى با چکیده بلند انگلیسی

روش ارجاع منابع:
APA

صاحب امتیاز: دانشگاه شمال آمل

سردبیر: دکتر یحیى کامیابى