ریاست دانشکده:


دکتر محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی


رشته و گرایش تحصیلی:
تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی
محل تحصیل:             
      
 
دانشگاه پوترا – مالزی
مقطع تحصیلی:

          
 
  
دکتری
 

مدیر گروه  علوم ورزشی:


دکترر
سول
طریقی


رشته و گرایش تحصیلی:
تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی
مقطع
 تحصیلی:
            
      

دکتریتلفن تماس:

          


۰۱۱۴۴۲۰۳۷۵۴ (داخلی ۲۴۲)

مسئول دفتر


ریاست دانشکده:


جناب آقای حشمت اله آقایی مقدم

تلفن تماس:

          


۰۱۱۴۴۲۰۳۷۵۴ (داخلی ۲۴۲)

کارشناس آموزش


دانشکده:


جناب آقایمهربان نجفی

تلفن تماس:۱۳-۰۱۱۴۴۲۰۳۷۱۱  (داخلی ۲۷۹)