دانشکده علوم ورزشی

رییس دانشکده:

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا امانی
رشته و گرایش تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی
محل تحصیل: دانشگاه پوترا – مالزی
مقطع تحصیلی: دکتری

آدرس وب سایت : fmsua.shomal.ac.ir/sport.html
تماس : ۴۴۲۰۳۷۵۴ ۰۱۱ داخلی ۲۴۲

—————————————————–

مدیر گروه:

نام و نام خانوادگی:  طاهر افشارنژاد رودسری

رشته و گرایش تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی

محل تحصیل: دانشگاه شهید بهشتی

مقطع تحصیلی: دکتری

تماس: ۴۴۲۰۳۷۱۱ ۰۱۱ داخلی ۲۴۲

—————————————————–

رشته های گروه آموزشی علوم ورزشی: (سایت گروه علوم ورزشی)

مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمانها و رویدادهای ورزشی / دکتری / سال اخذ ۱۳۹۱
فیزیولوژی ورزشی – فعالیت بدنی و تندرستی / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۳
فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۳
مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۳
علوم ورزشی ـ علوم زیستی ورزش / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۳
علوم ورزشی ـ مدیریت و برنامه ریزی / کارشناسی ناپیوسته / سال اخذ ۱۳۸۵
علوم ورزشی / کاردانی پیوسته / سال اخذ ۱۳۹۰

 

اعضای هیات علمی:  http://fmsua.shomal.ac.ir/sport.html

 

 

—————————————————–

دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنیدانلود فایل چارت واحدهای درسی
رشته تحصیلیکاردانی پیوسته تربیت بدنی
رشته تحصیلیکارشناسی پیوسته علوم ورزشی
رشته تحصیلیکارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی-مدیریت وبرنامه ریزی