نسخه آزمایشی

دانشکده علوم ورزشی

گروه آموزشی علوم ورزشی: (سایت گروه علوم ورزشی)

مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمانها و رویدادهای ورزشی / دکتری / سال اخذ ۱۳۹۱
فیزیولوژی ورزشی – فعالیت بدنی و تندرستی / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۳
فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۳
مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۳
علوم ورزشی ـ علوم زیستی ورزش / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۳
علوم ورزشی ـ مدیریت و برنامه ریزی / کارشناسی ناپیوسته / سال اخذ ۱۳۸۵
علوم ورزشی / کاردانی پیوسته / سال اخذ ۱۳۹۰