دانشکده علوم ورزشی

رییس دانشکده:

نام و نام خانوادگی: سعید امیرنژاد
رشته و گرایش تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی
محل تحصیل: دانشگاه خوارزمی (نام پیشین: دانشگاه تربیت معلم تهران)
مقطع تحصیلی: دکتری

آدرس وب سایت : fmsua.shomal.ac.ir/sport.html
تماس : ۴۴۲۰۳۷۵۴ ۰۱۱ داخلی ۲۴۲

—————————————————–

مدیر گروه:

نام و نام خانوادگی:  طاهر افشارنژاد رودسری

رشته و گرایش تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی

محل تحصیل: دانشگاه شهید بهشتی

مقطع تحصیلی: دکتری

تماس: ۴۴۲۰۳۷۱۱ ۰۱۱ داخلی ۲۴۲

—————————————————–

رشته های گروه آموزشی علوم ورزشی: (سایت گروه علوم ورزشی)

مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمانها و رویدادهای ورزشی / دکتری / سال اخذ ۱۳۹۱
فیزیولوژی ورزشی – فعالیت بدنی و تندرستی / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۳
فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۳
مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۳
علوم ورزشی ـ علوم زیستی ورزش / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۳
علوم ورزشی ـ مدیریت و برنامه ریزی / کارشناسی ناپیوسته / سال اخذ ۱۳۸۵
علوم ورزشی / کاردانی پیوسته / سال اخذ ۱۳۹۰