مرکز نظارت، امور هیات علمی و اساتید، گسترش آموزش عالی